บุคลากรกองทุนฯ

นางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์

ผู้จัดการกองทุนฯ/R&D

โทร. : 0627827753
อีเมล : tinpunkittiya.t@gmail.com

 
เพิ่มเติม...

นางสาวรัตติยากร ภูมิเขต
เจ้าหน้าที่การตลาดและบริหารลูกค้า
โทร. :  -
อีเมล : -
 
เพิ่มเติม...