ประวัติความเป็นมา


             คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 โดยเปลี่ยนสถานะจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 การจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ และการค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรม การแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

สีและดอกไม้ประจำคณะ


สี คือ สีชมพูกลับบัว (ค่าสี C=0 M=58 Y=1 K=0)

ดอกไม้ คือ ดอกบัวหลวง


ความหมายของดอกบัวหลวง


สีขาวของดอกบัว  บ่งบอกถึงความเป็นหนึ่งเดียว และสีชมพูของดอกบัว เปรียบเสมือนความสวยงาม เงียบง่าย แต่ทรงคุณค่า บ่งบอกได้ถึงบัณฑิตแต่ละคนที่จะออกไปทำหน้าที่สร้าง
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม