แบบฟอร์มคำร้อง


หมายเหตุ : คำร้องแบบไฟล์ pdf หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ ที่นี่

: ยื่นคำร้องออนไลน์ เข้าสู่ระบบด้วย TSU-Mail เข้าสู่ระบบ

* คำร้องขอลาออก นิสิตขอรับได้ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิต ฯ (วิทยาเขตที่นิสิตสังกัด)


เอกสารดาวน์โหลดอื่น ๆ 


ประกาศ แนวปฏิบัติการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ดาวน์โหลด 

คู่มือการออกฝึกสหกิจศึกษา ดาวน์โหลด 

คู่มือการฝึกประสบการวิชาชีพ ดาวน์โหลด