ปรัชญา

ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชนและสังคม


วิสัยทัศน์

เป็นคณะคณะชั้นนำด้านการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อชุมชน ภายในปี 2570


พันธกิจ

1. สร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

3. ถ่ายถอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างเหมาะสม

4. สร้างระบบกลไกการบริหารจัดการขององค์กรสู่ความเป็นเลิศ