ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

         แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายคณาจารย์-รองคณบดี,ประธานสาขา

         แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายคณาจารย์

         แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายสนับสนุน-หัวหน้าสำนักงาน

         แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายสนับสนุน-ปฏิบัติการ