ประกาศการจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ (นิสิต) พ.ศ. 2560
   ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณคณะพ.ศ. 2560
   ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาเรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
   แบบฟอร์มขอเสนอโครงการวิจัยคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
   แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(บุคลากร)
   แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงาน(นิสิต)
   แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
   แบบฟอร์มการยืมเงิน
   บันทึกข้อความแบบการขอเบิกตามงบประมาณที่ได้รับ
   สัญญายืมเงิน
   บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 1
   บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 2
   บันทึกข้อความเบิกเงินงวดที่ 3