บุคลากรสายสนับสนุน

นางจรรยา ชูทับ

หัวหน้าสำนักงาน

โทรศัพท์ภายใน : 3401
อีเมล : chanya@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางสาววิมลมาศ เจียรมาศ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

โทรศัพท์ภายใน :  3408
อีเมล : -

 
เพิ่มเติม...

นางสุจิรา พรหมเนตร

นักวิชาการพัสดุ

โทรศัพท์ภายใน : 3420
อีเมล : sujira@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นายนฤเบศร์ ซังปาน

นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน :  3405
อีเมล : naruebet@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา

นักวิชาการ

โทรศัพท์ภายใน :  3409
อีเมล :-

 
เพิ่มเติม...

นางวราภรณ์ เพชรแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน : 3403
อีเมล : pwaraporn@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางพัชรี ม่วงรักษ์

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  3402
อีเมล : kpatcharee@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นายศราวุธ เหมหมัด

นักวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน :  3402
อีเมล : hsarawut@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

นางวลัยลักษณ์ ทองนาค

ผู้ปฏิบัติงานบริการ

โทรศัพท์ภายใน :  -
อีเมล : valailux@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...