บุคลากรสายวิชาการ หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ อ้นทอง

ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

โทรศัพท์ภายใน : 3421
อีเมล : julalak.o@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3419
อีเมล : jthavorn@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.พรวิชัย เต็มบุตร

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน :  3416
อีเมล : pornvichai.t@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

ดร.จารุรัตน์ ปัญโญ

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3422
อีเมล : jarurat.p@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 3423
อีเมล : nattakan.d@tsu.ac.th

 
เพิ่มเติม...