เอกสารประมวลรายวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

0404211 หลักโภชนศาสตร์
0404221 จุลชีววิทยาอาหาร
0404222 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
0404231 การแปรรูปอาหาร 1
0404232 ปฏิบัติการแปรรูปอาหารและวิศวกรรมอาหาร 1
0404233 วิศวกรรมอาหาร 1
0404261 สถิติเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
0404313 เคมีอาหาร 2
0404314 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
0404315 ส่วนผสมและวัตถุเจือปนในการแปรรูปอาหาร
0404321 เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
0404334 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
0404335 ปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
0404344 การประกันคุณภาพอาหาร
0404351 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
0404352 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
0404434 เทคโนโลยีผักและผลไม้
0404472 โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
0404474 สหกิจศึกษา
0404481 เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร
1201131 จุลชีววิทยาอาหาร 1
1201141 การแปรรูปอาหาร 1
1201161 การฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร 1

 

*ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่รหัสวิชา


หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

1202111 ชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202112 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้นสำหรับเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202214 การตั้งตํารับเครื่องสําอาง
1202215 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202221 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202224 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202324 กฎหมายและจริยธรรมทางผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202325 การออกแบบโรงงานผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร
1202326 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
1202332 การวิจัยผู้บริโภค
1202341 การตลาดเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202342 หลักการสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202351 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1202352 สถิติและการวางแผนการทดลอง

 

*ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่รหัสวิชา


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1224503 หัวข้อเฉพาะทางนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร 1
1224523 การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมเกษตร
1224524 เทคโนโลยีและวิศวกรรมโปรตีน  3
1224542 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 1
0424671 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ 2