ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนิสิตในคณะ ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการพิจารณา "รางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2566

   13 ม.ค. 66  /   170

ขอแสดงความยินดี


กับนางสาวกนกวรรณ ศรีสม นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตในคณะ เข้าพิจารณารับ "รางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับอุดมศึกษา (ระดับมหาวิทยาลัย)