ผู้บริหาร/บุคลากร

ผู้อำนวยการ
ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ : 7260

รายละเอียด
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส

อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส

Dr. Palakorn Boonsai

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ

เบอร์ติดต่อ : -

รายละเอียด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม

-

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

เบอร์ติดต่อ : -

เบอร์ส่วนตัว : -

รายละเอียด
สำนักงานและเลขานุการ
นางพิชญสินี จันทรัตน์

นางพิชญสินี จันทรัตน์

Mrs.Phitsinee Juntharat

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงาน

เบอร์ติดต่อ : 7262

E-mail : phitsini@tsu.ac.th

รายละเอียด
นางอุษา ชูช่วย

นางอุษา ชูช่วย

ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี

เบอร์ติดต่อ : 7268

E-mail : usa.c@tsu.ac.th

รายละเอียด
นางสาวดรุณี ทองศรีนุ่น

นางสาวดรุณี ทองศรีนุ่น

Miss.Darunee Thongsrinun

ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 7265

E-mail : darunee.t@tsu.ac.th

รายละเอียด
นางคำนึงนิตย์ เอียดสะโร

นางคำนึงนิตย์ เอียดสะโร

Mrs.Kamnungnit Aiadsaro

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

เบอร์ติดต่อ : 7262

E-mail : Kamnungnit.a@tsu.ac.th

รายละเอียด
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ
นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง

นางสาวสุกัลยา สังข์ทอง

ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิสาหกิจ

เบอร์ติดต่อ : 7260

รายละเอียด
นางสาวลติญา สว่างอารมย์

นางสาวลติญา สว่างอารมย์

ตำแหน่ง : นักพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 7260

รายละเอียด
นางสาวสุดาพร พรายจรูญ

นางสาวสุดาพร พรายจรูญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เบอร์ติดต่อ : 7260

รายละเอียด
นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล

นางสาวณพิชญา เชิญพันธกุล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เบอร์ติดต่อ : 7260

รายละเอียด
กลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์
นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม แกรม

นางสาวเชาวลักษณ์ สมาคม แกรม

Chawaluck Samakom Gram

ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจอุทยานวิทยาศาสตร์

เบอร์ติดต่อ : 7269

รายละเอียด
นางสาวธมลวรรณ จูมิ

นางสาวธมลวรรณ จูมิ

Thamonwan Jumi

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา

เบอร์ติดต่อ : 7269

E-mail : sciencepark.tsu@gmail.com

รายละเอียด
นายฐาณพัฒน์ คงพัฒน์

นายฐาณพัฒน์ คงพัฒน์

Thanapat Kongpat

ตำแหน่ง : นักพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 7269

E-mail : sciencepark.tsu@gmail.com

รายละเอียด
นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด

นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด

Piyaporn Khwansut

ตำแหน่ง : นักพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 7269

E-mail : sciencepark.tsu@gmail.com

รายละเอียด
าที่ร.ต.เกรียงไกร โภชนานุกูล

าที่ร.ต.เกรียงไกร โภชนานุกูล

Acting Sub Lt. Kriangkrai Phochananukun

ตำแหน่ง : กพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : -

เบอร์ส่วนตัว : -

E-mail : kriangkrai.p@tsu.ac.th

รายละเอียด
กลุ่มภารกิจคลินิคเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม
นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร

นางนิชมลกานต์ ขุนเพชร

Nischamonkarn Khunphet

ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจคลินิคเทคโนโลยีและหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมสังคม

เบอร์ติดต่อ : 7266

E-mail : clinictechnology.tsu@gmail.com

รายละเอียด
นางสาวคชาภรณ์ รองเดช

นางสาวคชาภรณ์ รองเดช

Kachaphon Rongdet

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ : 7266

E-mail : clinictechnology.tsu@gmail.com

รายละเอียด
นางสาวอังคณา นวลจันทร์

นางสาวอังคณา นวลจันทร์

Aungkana nualjan

ตำแหน่ง : นักพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ติดต่อ : 7266

E-mail : clinictechnology.tsu@gmail.com

รายละเอียด
กลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการเพื่อสังคม
นายอานนท์ เทพทอง

นายอานนท์ เทพทอง

Mr. Arnon Teptong

ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มภารกิจบ่มเพาะวิชาการเพื่อสังคม

เบอร์ติดต่อ : 7260

E-mail : katatep7890@gmail.com

รายละเอียด
นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก

นางสาวสุจิวรรณ พวงพริก

Sujiwan Paungprik

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ITA

เบอร์ติดต่อ : -

E-mail : Society.tsu@gmail.com

รายละเอียด
นายธีรภัทร์ เจ้ยจู

นายธีรภัทร์ เจ้ยจู

Teerapat Jeaiju

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

เบอร์ติดต่อ : -

E-mail : Society.tsu@gmail.com

รายละเอียด