O1   โครงสร้างหน่วยงาน

         โครงสร้างองค์กร 


O2   ข้อมูลผู้บริหาร

        ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


O3   อำนาจหน้าที่

        อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร


O4   แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน

        แผนกลยุทธ์คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


O5   ข้อมูลการติดต่อ

         ติดต่อ/แผนที่


O6   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ


O7  ข่าวประชาสัมพันธ์

         ข่าว/ประชาสัมพันธ์


O8   Q&A

         ถาม - ตอบ


O9   Social Network

                     


O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล          

          ประกาศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 


O11   แผนการดำเนินงานประจำปีและการใช้งบประมาณประจำปี

          แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

          แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566


O12   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 (รอบ 6 เดือน)

          แผน - ผล การใช้จ่ายงบประมาณ


O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 (รอบ 12 เดือน)


O14   คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน

          คู่มือ/แนวทางการดำเนินงาน


O15   คู่มือ/มาตรฐานการให้บริการ

          คู่มือ - ขั้นตอนการให้บริการ


O16   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          สถิติการให้บริการให้คำปรึกษา


O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

          ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน


O18   E–Service

          สำหรับนิสิต

          สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม


O19   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

          แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566


O20   ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส


O21  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน


O22   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

          รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565


O23   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          แผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี


O24   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

          รายงานการดำเนินตามแผนพัฒนาบุคลากร


O25   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล


O26   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O27   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          แนวทาง/ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน


O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน


O29   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          สถิติการร้องเรียน


O30   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

          การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ


O31   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 

          ระกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy


O32   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

          การดำเนินงาน/การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 


O33   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

          รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy 


O34   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          การดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


O35   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

          ผลการดำเนินงานด้านการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


O36   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566


O37   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 

          ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน


O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

          รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


O39   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ 

          ข้อบังคับธรรมาภิบาลและจริยธรรมของมหาวิทยาลัย


O40   การขับเคลื่อนจริยธรรม

          แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม (Do & Don,t)


O41   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

          หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน


O42   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565


O43   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก