ขอแสดงความยินดี กับ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร

   26 ม.ค. 66   /  58

ขอแสดงความยินดี


กับ อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ที่ได้ผ่านการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2566 “ประเภททุนสนับสนุนโครงการวิจัยเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา

” ชื่อโครงการ “การพัฒนาพรอพอลิสไมโครอิมัลชันและการศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพและความคงตัว”