คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ โรงเรียนปากพนัง

   26 ม.ค. 66   /  166

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ ร่วมออกแนะแนวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนปากพนัง อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการแนะแนวครั้งนี้ มีคณะต่าง ๆ จากวิทยาเขตพัทลุงเข้าร่วม ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เป็นเจ้าภาพในการจัดและติดต่อโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนในห้องพิเศษ และห้องต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถสมัครได้ที่ คลิก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางแชทเพจตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยทักษิณ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ตลอดจนให้ความอนุเคราะห์ในการส่งนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ มาอย่างต่อเนื่อง