คณบดี พร้อมด้วยรองคณะบดี และผู้จัดการกองทุนฯ เข้าหารือการทำความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคณะกับ อบจ.พัทลุง

   19 ม.ค. 66   /  50

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 อาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต และนางสาวกิตติยา ถิ่นพันธ์ ผู้จัดการการโครงการเงินทุนหมุนเวียนอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางธรรมชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง การทำความร่วมมือระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ในการดำเนินงานทางด้านวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สูงขึ้น ตลอดจนเพื่อการทำการค้าทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม จากข้าวสังข์หยดของพัทลุง