ขอแสดงความยินดี

   11 ม.ค. 66   /  139

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และกิจการนิสิต