คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ ร่วมออกบูธรับสมัครนิสิต ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง เป็นวันที่ 2

   30 ก.ย. 65   /  99

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชาการ และนิสิตชั้นปีที่ 3 ออกบูธเพื่อแนะแนวการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และคณะต่าง ๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.